businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

! Bojo koni.

! Bojo koni. - Leave now.

Other similar sentences:

afrihili english Autor
! Bojo koni. Leave now. CM
La estintecon oni povas nur koni, ne ŝanĝi. La estontecon oni povas nur ŝanĝi, ne koni. The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known. Swift
Ne estas necesa al la ĉeestantaro koni kiam mi mokas aŭ kiam mi estas serioza, tia, kia ne estas necesa al mi mem koni ilin. It is not necessary for the public to know whether I am joking or whether I am serious, just as it is not necessary for me to know it myself. Scott
Chci jet na koni. I want to ride a horse. CK

Anzeigen

Werbung