businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

ಬಾದಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

ಬಾದಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. - There's nothing in the bucket.

Other similar sentences:

kanadisch english Autor
ಬಾದಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. There's nothing in the bucket. CK
ಅದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. That's not really a solution. CK
ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ಷಮೆಯು ಇಲ್ಲ. Stupidity is no excuse. CK
ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I don't know how I can ever thank you. CK

Anzeigen

Werbung