businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Tom andhi' tello ana'.

Tom andhi' tello ana'. - Tom has three children.

Other similar sentences:

maduresisch english Autor
Tom andhi' tello ana'. Tom has three children. CK
Tom andhi' dhue' ana'. Tom has two children. CK
Settong, dhue', tello, empa', lema', enem, petto', bellu', sanga', sapolo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. FeuDRenais

Anzeigen

Werbung