A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abkürzungen - PKV

PKV
Privatkundenvertrieb (Telekom)

Anzeigen