A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gedichte - Klaus Johann Groth


Lustspiel

1. Akt Hier liggt en Appel un dar
liggt en Ber, Dar kumt Hans un Greten
her. 2. Akt De Greten wull
kaken, Keem Hans un wull slicken. 3.

... weiterlesen

AnzeigenSchlafliedchen

1. Vom Monde Still, min Hanne, hör
mi to! Lüttje Müse pipt int
Stroh, Lüttje Vageln slapt in
Bom, Röhrt de Flünk un pipt in
Drom. Still, min Hanne, hör
... weiterlesen


Entenlied

Aanten int Water, Wat vern
Gesnater! Aanten in Dik, Wat vern
Musik! Aanten int Water, Wat vern
Gesnater! Aanten int Stroh, Wat vern
Halloh!
... weiterlesen


Das Kind fällt

Allun allun! Dat Kind is dun Vun luter
warme Melk - En beten voer achter as
höger! Wenns Kind taumelt so ruft
man: Allaun allaun! Das Kind ist
trunken V
... weiterlesen


Anna Susanna

Anna Susanna gah du na Schol! »Ik heff
nix æwern Fot.« Treck du Papa sin
Tüffel an! »De sünd mi vels to
grot.« Stek du en half Bund Stroh
in, So sünd se di to pass. -
... weiterlesen


Anna Maria

Annmaria heet ik, Schön bün ik dat
weet ik, En Strohhot den dreg ik, Un
rode Schoh krieg ik - Wokeen mag mi
liden? De hal mi bi Tiden. Anna
Maria heiß ich,
... weiterlesen


Schwalbenlied

As ik hier dit Jahr weer, As ik hier
dat Jahr weer, Weer dit Fack
vull, Weer dat Fack vull, Nu is dat
all verslickt, verslackt,
verslirrt! Man spricht in dem Vers
mög
... weiterlesen


Rothbäckchen

Blauwippsteert ann Bek, Lüttj Rothback
inne Koek, Lüttj Flasskopp ant
Spinnrad - Kumm, ra` mal, wat is
dat?     Un wullt du er
fang`,     Ra` jo ni to la
... weiterlesen


Zum Erschrecken

Bün ik langs den Weg gan, S ch o t
!  en groten Rapphahn, Keem en
witten Möllerknecht, S ch o t ! 
em vun dat Dor weg. Bin ich längs
den Weg gegangen, Sch
... weiterlesen


Dat Schipp

Dar fahrt en Schipp, dat fahrt so
wit, De Wulken kamt un fahrt der
mit, Opt Water treckt dat lank so
blank, Un baben treckt de Wulken
lank, So sachte so kleen, Man eben
mehr t
... weiterlesen


Oppe Reis

Dar gung en Mann un gung en Fro Mit en
luerlütten Jung na Rüstorp to. Un as
se hin na Rüstorp keem, De Weg de war
so angenehm, Do keem de Fro un keem de
Mann Mit den luerl
... weiterlesen


Zum Lachen

Dar gung en Mann æwer de Brügg, He
drog en Sack op sin Rügg, De Brügg de
krach, De Mann he lach, Wa bewer de
Sack Den Mann oppe Nack! Es ging ein
Mann über
... weiterlesen


Rikdag

Dar hest en Daler inne Hand, Kannst
voer kopen Land un Sand, Hus un Hof un
Perd un Koh, Un ok son lütten Hanne
darto. Reichthum Da hast `nen Thaler
in die Hand,
... weiterlesen


Der Hahn

Dar keem en Mann ut Egypten, Harr en
Rock vun dusend Stücken, Harr en
knoekern Angesicht, Harr en Kamm un
kämm sik nicht. Es kam ein Mann aus
Egypten, Hatt` einen Ro
... weiterlesen


Räthsel

Dar keem en Mann vun Aken De harr en
grot witt Laken, He meen he kunn de
Welt bedecken, Do kunn he nich æwer de
Elwe recken. Es kam ein Mann von
Aachen Mit einem gro
... weiterlesen


Warnung

Dar kumt en Herr to Per, He ritt bet
anne Doer, He ritt bet ünnert Finster
hin, Dar klopp he an, dar kikt he
rin, De Fru de süht herut Un seggt:
min Mann is ut. Do se
... weiterlesen


Anpusten

Dar kumt en Wind ut Norn, He weiht doer
Heck un Dorn, He ei`t dat Land, He
streit dat Sand, He schüttelt de
Böm, He fichelt de Blöm, He sleit
mitte Stöcker,
... weiterlesen


Zerrissen

Dar seet en Deertken Op sin
Steertken Achter unse Koekendoer, De
harr en Lökschen In sin
Büxschen, Steek de Döker sin Neers
hindoer. Es saß ein Thierchen
... weiterlesen


Adam

Dar wahn en Mann int gröne Gras, De
harr keen Schüttel, harr keen Tass, De
drunk dat Water, wo he`t funn, De
plück de Kirschen, wo se stunn`.
Wat weert en Mann! wat weert
... weiterlesen


Dar wahn en Mann

Dar wahn en Mann int gröne Gras, de
harr keen Schüttel, harr keen Tass, de
drunk dat Water, wo he’t funn, de
plück de Kirschen, wo se stunn’.
Wat weert en Mann! wat w
... weiterlesen


Prinzeßin

Dar weer en Prinzeßin, de seet in en
Bur, Harr Haar as en Gold un seet
jümmer un lur, Do keem mal en Prinz un
de hal er herut, Und he war de König
un se war de Brut. Da wa
... weiterlesen


Minnesänger

Das Laub beginnet fallen, Und Winter
naht mit Macht. Ergeht an dich die
Frage: Was hast du für dich
bracht? Hast du der rothen
Äpfel? Hast du der süßen Birn?
... weiterlesen


Inne Fremdn

Dat gift keen Land so grön un so schön
- O weer ik wedder to Hus! Dar singt
de Vageln so fröhli, Dar is de
Schatten so köhli - O dat ik wannern
muss! En Garn de li
... weiterlesen


Dat Moor

De Borrn bewegt sik op un dal, as
gungst du langs en böken Bahl, Dat
Water schülpert inneGraff, de Grasnarv
bewert op un af; dat geit hendal, dat
geit tohöch so lisen as en
... weiterlesen


Aufstehen

De Dag de graut, De Katt de maut, De
Klock de sleit, De Hahn de kreiht, De
Hund de bellt, De Koeksche schellt, De
Höhner de kakelt, Un all de Vageln in
Bom spek
... weiterlesen


Schnaderhüpfel

De Has` hett twee Ohrn, Un de Buck hett
twee Hörn, Un min Hanne hett twee
Ogen: Ei war is dat en Deern! Der
Hase hat zwei Ohren, Und der Bock hat
zwei Hörner,
... weiterlesen


Beim Baden

De Hund mutt sik schuppen, De Hehn mutt
sik struppen, Glatt slickt sik de
Kater, De Fisch geit to Water, To
Water de Fisch, So blank un so
frisch, So blank un so frisch
... weiterlesen


Zaunkönig

De Katt de seet inn Nettelbusch Inn
Nettelbusch verborgen, Do keem de
kleene König herut Un bo er guden
Morgen. Gun Morgen Musch inn
Nettelbusch, Wat sittst Du hier
... weiterlesen


Groß und Klein

De Kukuk un de Kiwitt De danzen op den
Budendik, Do keem de lüttje Spreen Un
wull dat Spill ansehn, Do neem de Kukuk
`n groten Steen Un smeet de lüttje
Spreen ant Been,
... weiterlesen


Bispill

De Mann de wull liggn, De Kater wull
singn. Do neem he den Kater Un smeet
em int Water: Ik will di doch
wisen Wull Herr in min Hüsen! Do legg
he sik dal Un slee
... weiterlesen


Bußemann

De ol Peter Kruse De hett en
Karbuse, De hett en Karbüßel, Dar
sitt he in Drüßel, Dar sitt he un
slummert, De Abend de schummert; Denn
huelt de Wind, Denn tu
... weiterlesen


Träges Fuhrwerk

De Per sünd so tr ag, Wa slept se den
W ag`, Wa slept se den W agen Mit
Knecht und mit M agd, Dat sünd en Paar
P agen So möd un so tr ag, »Awer de
H awer!«
... weiterlesen


Min Port

De Port is noch dar, geit apen un
to, ok knarrt un jankt un klappt se as
do. Dar gung’n, de mi leef weern, ut
un in: De Fru, de Kinner, Verwandte un
Frünn. Wa oft, wenn se klapp,
... weiterlesen


Winters Anfang

De Snee ut ’n Heben kummt eben,
alleben in Grimmelgewimmel hendal
ut’n Himmel, hendal ut de Wulken as
Duben, as Swulken, as Feddern, as
Dun’ op de Hüs, op
... weiterlesen


Der Schnee

De Snee uten Heben Kumt eben
alleben In Grimmelgewimmel Hendal uten
Himmel, Hendal ute Wulken As Duben, as
Swulken, As Feddern, as Dun, Oppe
Hüs`, oppen Tun,
... weiterlesen


Juchen Pack

De Sneierlus De driggt sin Hus, Ol
Juchen Snack De driggt sin Pack De
ganze Wek, dat ganze Jahr: Du kikst ni
op, so is he dar. Die Schnecke Die
trägt ih
... weiterlesen


Frühling

De Spree de is kam, Singt lusti vun
babn, Kumt ok wul de Hadbar, Kumt ok
wul dat Fröhjahr Un al wat der
singt, Wat Summer uns bringt. De
Winter is hin
... weiterlesen


Abendfreden

De Welt is rein so sachen, as leeg se
deep in Drom, man hört ni weenn noch
lachen, se’s lisen as en Bom. Se
snackt man mank de Blaeder, as snack en
Kind in Slap,
... weiterlesen


Nachtlied

De Wächter geit to blasen  
  Alleen inne Nacht, De Koh geit
to grasen     Alleen inne
Nacht, De Maan geit alleben  
  Alleen inne Nacht:
... weiterlesen


Dein blaues Auge

Dein blaues Auge hält so still, Ich
blicke bis zum Grund. Du fragst
mich, Was ich sehen will? Ich sehe
mich gesund. Es brannte mich ein
glühend Paar, Noch sch
... weiterlesen


Dickeback

Dickeback ik pick di, Blauog ik kik
di, Näschen nipp un Lippen rund - Ei
ik küß den Kirschenmund! Dickeback
ich picke dich, Blauauge ich schaue
dich, Näsche
... weiterlesen


Aufwecken

Dree mal um dat Bett herum, Hanne
liggst du drin? Ei so mak de Ogen
op, Buten schint de Sünn. Dreimal
ums Bett herum, Hannchen liegst du
drin? Ei so mach die A
... weiterlesen


Zuckermund

Du lüttje witte Zuckersnut, Wa lachst
du ut de Ogen rut! Du hest en Kul in
jeder Back, Du hest en Schelm inne
Nack. Du schast noch jümmer gröter
warrn Un schast no
... weiterlesen


Runkunkel

Du ole Runkunkel, Du gruliges
Thier, Wokeen schull di küssen Wenn
ik dat ni weer! Du alte Rukunkel, Du
gräuliches Thier, Wer wollte dich
küssen Wenn i
... weiterlesen


Priamel

En Klock de ni geit, En Putt de ni
steit, En Daler de ni gellt, En Hund
de ni bellt, En Diern de ni fegt, En
Hehn de ni leggt, En Katt de ni
mus`t: De letts Du b
... weiterlesen


Wohlgeschmeckt

En Pannkoken inne Pann, Grot genog voer
tein Mann! Keen Stunn achteran, Weet
keen Minsch mehr dervan. Rein Fatt un
All satt! Morgen ward gut
Wedder. Ein Pfannku
... weiterlesen


Besuch

En schön Compliment, Un de Kaffe weer
verbrennt, Un de Melk weer
æwerlopen, Morgen mussen wi anner
kopen. Ein schön Compliment, Und
der Kaffe wär verbrannt,
... weiterlesen


Es hing der Reif

Es hing der Reif im Lindenbaum, Wodurch
das Licht wie Silber floß. Ich sah
dein Haus, wie hell im Traum Ein
blitzend Feenschloß. Und offen stand
das Fenster dein, Ic
... weiterlesen


Regentropfen aus den Bäumen

Fallen in das grüne Gras, Tränen
meiner trüben Augen Machen mir die
Wange naß. Wenn die Sonne wieder
scheinet, Wird der Rasen doppelt
grün: Doppelt wird auf mein
... weiterlesen


Gute Nacht!

Guden Abend, Gunnacht! Mit Rosen
bedacht, Mit Nelken besteken, Krup
ünner de Deken. Guten Abend, gute
Nacht! Mit Rosen bedeckt, Mit Nelken
besteckt, Sch
... weiterlesen


Hadbar

Hadbar ann Heben, wa kannst du wit
sehn! Achter de Koppeln wat wahnt dar
ver Een? Is dat en Hüschen mit
Finstern un Doer? Steit dar wul ebn son
lütt Hanne dervoer? Storch a
... weiterlesen


Hanz Danz

Hanz Danz mit de groten Föt, Hett en
Rock mit sülwern Knöp, Hanz Danz is
en groten Prahler, Kann de Knöp` ni
betahlen, Hanz Danz mit de groten
Föt. Hans Tanz mit
... weiterlesen


Spatz und Familie

Huslünk un sin Ohm De seten oppen
Bom, Sin Vader keem, sin Moder
keem, Sin Süster keem, sin Broder
keem, Un Vatter, Vetter,
Mellersche, Un Koeksche mit en Teller
keem:
... weiterlesen


To Moel

Hutt Hutt hutt na Moeleken, Hanne op
dat Foeleken, Wite op de bunte Koh
- So rid se beid na Moelken
to. Hotte nach der Mühlen, Johann
auf dem Füllen, Luischen
... weiterlesen


Heimweh III

Ich sah als Knabe Blumen blühn - Ich
weiß nicht mehr, was war es doch? Ich
sah die Sonne drüber glühn - Mich
dünkt, ich seh’ es noch. Es war
ein Duft, es war ein Glanz
... weiterlesen


Ghasel

Ik mag de roden Kirschen geern un Bern
de mag ik ok, Un smucke lüttje runne
witte Goern de mag ik ok, Un wenn de
Vageln lusti singt, spazeern dat mag ik
ok, Un oppen Schot en lüttje smuck
... weiterlesen


Ik un min Lisbeth

Ik un min Lisbeth wüllt summerfeld
gan, Wüllt hocken un binnen wat
annerlüd don, Annerlüd hocket un
binnet dat Korn, Ik un min Lisbeth sitt
achter den Dorn, Achter den Doern dar
... weiterlesen


Geheimnis

Ik weet en Histörchen Vun Müschen un
Dörchen. Se sitt in er Hüschen Lütt
Dörchen un Müschen. Wat wült se dar
maken? Wat backen? wat kaken?  
  Och, de
... weiterlesen


Min Jehann

Ik wull, wi weern noch kleen,
Jehann,       Do weer de
Welt so grot! Wi seten op den Steen,
Jehann,       Weest
noch? bi Nawers Sot.    
 
... weiterlesen


Grueln

In Nawer sin Kaben Dar is dat en
Daben, De Brummbaß de geit, De
Müschen de fleit, De Hunn` un de
Katten De danzt op de Latten, Dar
schimmert de Maan, Dar wimme
... weiterlesen


Schön Anna

Inne Burstraten Dar steit en glatt
Hus, Dar kikt alle Abend Dre Jümfern
herut, De kikt alle Abend All Dree ut
den Saal, De jüngste heet Anna, Kumt
de Treppen h
... weiterlesen


Knauser

Is de Hans ni`n Dusendschelm? Will dree
Danz voern Süsselnk hebbn! Seh wa he
hinkt, Seh wa he springt, Seh wa de
Hans um en Süsselnk dingt! Ist deer
Hans nicht ein T
... weiterlesen


Brautfahrt

Johann, spann an, Dree Katten
voeran, Dree Müs` voerut, So fahrt wi
na Brut. Johann spann an, Drei
Katzen voran, Drei Mäuse voraus, So
fahren wir zur B
... weiterlesen


Lüttje levt noch

Kamt de Lüd ute Kark, Gat all æwert
Mark, De Sniders de hüppert, De
Schosters de wüppert, De Vullmacht de
strevt, De Schriwer geit scheef,
Dar wannert de K
... weiterlesen


Steh fest

Kegel steit op een Been, Hanne steit op
twee, Fallt se um so fallt se rum, So
deit dat gar ni weh. Kegel steht auf
einem Bein, Hannchen steht auf
zweien, Fällt
... weiterlesen


Freiersmann

Kikeriki du rode Hahn, Lehn mi doch din
Sparen! Ik will nu ut to frien
gan, Dat schall ni lang mehr
wahren. Kikeriki du rother
Hahn, Leih mir deine Sporen! Ich
... weiterlesen


Na ’n buten

Kind: De Sünn is schön, de Gras is
grön,   och, schall ik nich
na’nGarn? Moder: Kind, Kind! Dar sitt
de Mann innSot,   de kriggt di bi
deHaar! Kind: De kriggt mi bi de
... weiterlesen


Kibitz

Kiwitt, Wo bliv ik? Inn
Brummelberbusch, Dar sing ik, Dar
fleit ik, Dar heff ik min
Lust. Kibitz, Wo bleib ich? Im
Brombeerenbusch, Da sing
... weiterlesen


Märchen

Kling klang kloria, Wer sitt in dissen
Thoern da? Dar sitt en Königsdochder
in, De lehrt de fine Siden spinn, De
is so arg beluert, De is so stark
bemuert Mit Steen,
... weiterlesen


Offne Tafel

Kukuk gift Kindelbeer, Kiwitt makt
Grütt, Lütt Deerns halt Lepeln
her, Lütt Jungens, et mit. Kukuk
gibt Kindtaufschmaus, Kibitz macht
Grütze, Ihr Mägdlein
... weiterlesen


Vom rechten Schick

Lank un small Hett keen Gefall, Kort
un dick Hett gar keen Schick, Awer en
Diern vun min Mat, De ziert de
Strat. Lang und schmal Hat kein
Gefallen,
... weiterlesen


Kik in

Lingelangs de Steenstrat Dar gah du mal
hin, Un wo de smucken Blöm stat, Dar
kik du mal rin. Un wo de blanken
Schiben sünd, Dar kik mal hindoer, Un
sühst su
... weiterlesen


Matten Has

Lütt Matten de Has`, De mak sik en
Spaß, He weer bi`t Studeern, Dat
Danzen to lehrn, Un danz ganz
alleen Op de achtersten Been. Keem
Reinke de Voss Un
... weiterlesen


Unterm Busch

Lüttje Musch un grote Musch De seten
ünnern Rosenbusch; Rosenbusch mit
Twigen Dar wulln se ünner
stigen, Rosenbusch mit Knuppen Dar
wulln se ünner krupen, Rosenbusc
... weiterlesen


Mein wundes Herz

Mein wundes Herz verlangt nach milder
Ruh’, O hauche sie ihm ein! Es
fliegt dir weinend, bange schlagend zu
- O hülle du es ein! Wie wenn ein
Strahl durch schwere Wolken b
... weiterlesen


Hewelmann

Min Hanne is en Hewelmann, Hett
spinternie Steweln an, Un ritt de Jung
en Hüttjepeerd, So is he noch en
Düttjen weerth. Min Hanne ward en
Knewel ut, Un kriggt en bl
... weiterlesen


Zur Reise

Min Hanne kriggt en smucken Rock, Un
inne Hand en blanken Stock, Un op sin
Hot en roden Fedder: Denn reist min
Hanne un kumt ni wedder. Mein Hans
bekommt einen feinen Rock,
... weiterlesen


Gnegelputt

Min lewe Hanne Gnegelputt Hett allens
wat he will, Un wat he hett dat will he
ni, Un wat he will dat hett he ni, Min
lewe Hanne Gnegelputt Hett allens wat
he will.
... weiterlesen


Min Modersprak

Min Modersprak, wa klingst du
schön!   Wa büst du mi
vertrut! Weer ok min Hart as Stahl un
Steen,   Du drevst den Stolt
herut. Du bögst min stiwe Nack so
licht
... weiterlesen


Schlachter

Muschkatt leep de Trepp lank, Harr en
rode Jack an, En Mess anne Siden. Wo
wullt du hin riden? Ik will riden na
Bulemann sin Hus, Will mi haln en fette
fette Mus: Quik,
... weiterlesen


Ein Vogel

Ne, de ni levt de lövt dat ni: Wa kann
min Hanne danzen! As harr se`n Rock vun
Feddern an Un rund herum mit
Franzen. Nein, wer nicht lebt, der
glaubt es nicht: Wie ka
... weiterlesen


De letzte Feide

Nich en Wort war hört, nich en Stimm,
nich en Lut, se stunn’ as de Schap
oppe Weid, se stunn’ as de Rest vun
endalslan Holt, to Föten de Trümmer
vun Heid. So wit man
... weiterlesen


Häschen im Regen

Nu regent dat, nu regent dat, Nu ward
de lüttje Has` so natt, Bloten Kopp un
bar Fot, Un de lüttje Has` hett doch
keen Noth. Nun regnet es, nun regnet
es, Nun wird d
... weiterlesen


Heimweh II

O wüßt ich doch den Weg zurück, Den
lieben Weg zum Kinderland! O warum
sucht’ ich nach dem Glück Und ließ
der Mutter Hand? O wie mich sehnet
auszuruhn, Von kein
... weiterlesen


Ol Büsum

Ol Büsen liggt int wille Haff, de
Floth, de keem un wöhl enGraff. De
Floth, de keem un spöl un spöl, bet
se de Insel ünner wöhl. Dar blev
keen Steen, dar blev
... weiterlesen


Windmühle

Ole Moder grau Steit alle Nacht in
Dau, Se itt keen Fleesch, itt keen
Brot Un deit doch alle Menschen
got. Alte Mutter grau Steht jede
Nacht im Thau, Sie ißt k
... weiterlesen


Der Schlaf

Ole Ole Ol He seet bi mi oppen
Stohl, Do wink he mi, Do wehr ik
mi, Do wink he mi so söt: Vergeet ik
Ogen un de Föt. Der Alte Er saß
bei mir auf dem S
... weiterlesen


Unglück über Unglück

Peter Pater Plump int Water, Sett sik
op den grauen Kater, Reehe hin to
Hus, Greep he sik en Mus, De Mus keem
to Für, Dat Holt weer so dür, Dat
Braden dur to l
... weiterlesen


Pickefloh

Pickefloh wo sittst du? Pickefloh wat
bittst du? Meenst min Hanne harr dat
geern? - Gau na`n Garn, un ga
spazeern! Flöh`chen wo sitzest
du? Flöh`chen was beißest du
... weiterlesen


Frosch im Mondschein

Pock de sitt in Maanschin un singt so
schön, Pock sitt in Maanschin, dat
Gras is grön! Morgen kumt de Hadbar
mit lange Been, Wadt rum int Water bet
anne Kneen: Pock sitt in Maansch
... weiterlesen


Tambour

Pummel lüttje Stummel, Lüttje Tambur
Veit, Pummel mit de Trummel, Nu hör,
wa`t geit! Pummel kleiner
Stummel, Kleiner Tambour Veit, Pummel
mit der Trommel,
... weiterlesen


Puthühnchen

Puthöneken, Puthöneken Wat deist du
in min Hof? Du plückst mi all de
Blömeken, Du makst dat gar to
groff! Mama de ward di kifen, Papa de
ward di slan, Puthöneken P
... weiterlesen


Laternchen

Puß de Lamp ut,
Stek Licht an,
Pann de Doer op
Dat ik sehn kann.

Mach die Lampe aus,
Mach das Licht an,
Mach die Thür auf
Daß ich sehen kann.
Regenleed

Regen, Regen drus`, Wi sitt hier warm
in Hus`! De Vageln sitt in Bom to
kurn, De Köh de stat an Wall to
schurn, Regen, Regen drus`, Wi sitt
hier warm in Hus`!
... weiterlesen


Regenlied

Regen, Regen, drus, wi sitt hier warm
in’n Hus! De Vageln sitt in’n Boom
to kuern, de Köh, de staht an’n Wall
to schuern: Regen, Regen, drus, wi
sitt hier warm in’n H
... weiterlesen


Vor dem Spiegel

Rut ut unsen Spegel Kikt en Popp so
kregel, Kikt so heiter, Kikt so
keit, Jüs as unse Hanne wenn se lachen
deit. Rut ut unsen Spegel Kikt en
Pöppen gnegel,
... weiterlesen


Soldat

Rüter to Per, Soldaten to Fot, Hebbt
wi keen Botter So et wi drög
Brot. Reiter zu Pferde, Soldaten zu
Fuß, Haben wir keine Butter, So essen
wir trocke
... weiterlesen


Wachtelruf

Röppt en Vagel achtern Knick: Witt
bün ik, witt bün ik! Vagel segg wat
sleist du? Vagel segg wat deist
du? Uten Roggen röppt he
glicks: Flick de Büx, flick de Büx!
... weiterlesen


Prinzessin

Se weer as en Pöppen, sosmuck un so
kleen, se seet mi in Schummern
todröm’ oppe Kneen, se fat mi de
Hand, un ik strak erGesicht, vertell ik
er jümmer de ole Geschicht:
... weiterlesen


Schnecke

Sneierlus Krup ut din Hus, Din Hus dat
brennt, Din Kinner de flennt Din Fru
de liggt in
Weken, Versteken. Schnecke Kriech
aus deinem Haus, Dein Ha
... weiterlesen


Dat Dörp in Snee

Still as ünnern warme Dek liggt dat
Dörp in witten Snee, mank de Ellern
slöppt deBek, ünnert Is de blanke
See. Wicheln stat in witte
Haar, spegelt slapri all de K
... weiterlesen


Still, mien Hanne

Still, mien Hanne, hör mi to! Lüttje
Müse piept in’t Stroh, lüttje
Vageln slapt in ’n Boom, röhrt de
Flünk un piept in ’n Droom. Still,
mien Hanne, hör mi an!
... weiterlesen


Das Dorf im Schnee

Still, wie unterm  warmen
Dach, Liegt das Dorf im weißen
Schnee; In den Erlen schläft der
Bach, Unterm Eis der blanke
Schnee. Weiden steh`n im weißen
Haar, Spi
... weiterlesen


Der Sonnenschein

Sünn, Sünn schine, Kik ut din
Gardine, Kik ut din Ralosen, Un schin
op unse Rosen, Op de witten Lilgen, Op
de grönen Tilgen, Op dat smucke gröne
Gras Wo all
... weiterlesen


Zu Bett!

To Bett, to Bett
De en Leefste hett!
Un de keen hett
Mutt ok to Bett.

Zu Bett, zu Bett
Wer ein Liebstes hat!
Und wer keins hat
Muß auch zu Bett.
Versteken

To Enn op de Weid, Wo Bälämmchen
geit, De Rosenbusch fleiert, De
Klockenblom beiert, Dar flittert de
Sünn, Un wi Beidn wüllt der hin.
Dar ünner den Bom
... weiterlesen


Utsichten

Un wenn min Hanne lopen kann, so gat wi
beidn spazeern, denn seggt de Kinner
alltohop: »Wat dat vaern lüttje
Deern?« Un wenn min Hanne gröter
ward, so kriggt se’
... weiterlesen


Aussicht

Un wenn min Hanne lopen kann So gat wi
beidn spazeern, Denn seggt di Kinner
alltohop: Wats dat vern lüttje
Deern? Un wenn min Hanne gröter
ward So kriggt se`n smuck
... weiterlesen


Komm bald

Warum denn warten von Tag zu Tag? Es
blüht im Garten, was blühen mag. Wer
kommt und zählt es, was blüht so
schön? An Augen fehlt es, es
anzuseh’n. Die meinen wandern v
... weiterlesen


Lütt Matten der Has

Wer springt da durchs Gras? - Lütt
Matten, der Has! Er schnuppert am
Flieder, summt lustige Lieder und tanzt
ganz allein, auf nur einem Bein, und
tanzt ganz allein, auf nur einem Bein.
... weiterlesen


Rosengarten

Wi makt uns en Water, un dat ward de
Dik, Denn plant wi de Büscher, un dat
ward de Knick, Denn sett wi de Rosen,
un dat ward de Garn, En Port mit en
Slött, un de Sloetel ward verlarn.
... weiterlesen


Widewidewit

Widewidewit dat Schipp is
kam, Widewidewit beladt bet
babn, Widewidewit doer Well un
Waggen, Widewidewit mit Fleir un
Flaggen, Widewidewit vun
Engelland, Widewidewit dar stuff
... weiterlesen


Heimweh I

Wie traulich war das Fleckchen, Wo
meine Wiege ging, Kein Bäumchen war,
kein Heckchen, Das nicht voll Träume
hing. Wo nur ein Blümchen
blühte, Da blühten gleich s
... weiterlesen


Wir Vögel

Wul achtern Wall to schuern, Wul mank
dat Gras to liggn: Dar is dat nett to
luern, Dar is dat smuck to singn; Dar
stiggt de Lurk uns æwern Kopp, De
Iritsch sett sik dal,
... weiterlesen


Winter

Æwer dat Feld hin jagt en Slerrn: Kumm
wullt du mit? De Snee is witt, Din
Backen sünd roth As Melk un Blot, Un
frisch as Appeln un Bern. Über das
Feld hin ja
... weiterlesen


Flinkes Mädchen

`n dralle Deern bin ik, Krallen Tweern
spinn ik, Kann knütten, kann
neihn, Mi oppen Teller rum
dreihn. Ich bin ein flink
Mädchen, Ich spinn ein fein Fädchen,
... weiterlesen


Spatz

»Lütt Ebbe, kummropper, hier babn na
de Föst, Krup ünner, ja kik mal,
hierbu’t wi en Nest. Du sittst as
Gardrutjen er Hahnünnert Bett, as en
Mus in en Heeddis’, wanett, o wa
nett!
... weiterlesen