von nach

Ékuna daptán pasíbáyu itá.

Ékuna daptán pasíbáyu itá. - I won't do it again.

Other similar sentences:

pampanggan-sprache english Autor
Ékuna daptán pasíbáyu itá. I won't do it again. CK
Pákit mu káku ing agyú mung daptán. Show me what you're capable of. Hybrid
Gáwan mung pasíbáyu yan? Are you going to do that again? CK
Gáwan mung pasíbáyu itá? Are you going to do that again? CK
Éka migáganakâ.Éna marapát pasíbáyu iní. Don't worry. This won't happen again. CK
Ékuná agyúng gáwan iní. I can't do this anymore. CK
Ékuná sâ sinábi kang Tom itá. I wish I'd never told Tom that. CK
Ékuna ápibatá ing gagáwan mu. I can't stand your behaviour any more.
Pákit mu kayá nung nánung agyú mung daptán. Show him what you're capable of. Hybrid
Sána ékuná sinábi kang Tom itá. I wish I'd never told Tom that. CK
Sabián mung pasibáyu káku nung nínung sumáup kékatámu. Tell me again who will be helping us. CK