von nach

بو یڭی می؟

بو یڭی می؟

Other similar sentences:

osmanisch english Autor