von nach

ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕಚ್ಚಾ ಮೀನು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ?

ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕಚ್ಚಾ ಮೀನು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? - Have you ever eaten raw fish?

Other similar sentences:

kanadisch english Autor
ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕಚ್ಚಾ ಮೀನು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? Have you ever eaten raw fish? CK
ಟಾಮ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೋಯಿಸಿದ್ದಾನಾ? Did Tom ever hurt you? CK
ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. You need to stay awake. CK
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರಬಾರದು. You shouldn't be here now. CK
ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ? Are you finished reading the paper? CK
ನೀವು ಟಾಮಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. You have to tell Tom. CK
ನೀವು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತೀರಾ? What team do you play for? CK
ನೀವು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? Why are you thanking me? CK
ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. You have to tell me exactly what I need to do. CK
ಯಾವಾಗಲಾದರು ನೀವು ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಬೇಕೆಂದರೆ, ಬರಿ ಕೇಳಿ. Any time you want to borrow my car, all you have to do is ask. CK