von nach

Bạn có thể nhắc lại lời bạn vừa nói được không?

Bạn có thể nhắc lại lời bạn vừa nói được không? - Could you please repeat what you just said?

Other similar sentences:

vietnamesisch english Autor
Bạn có thể nhắc lại lời bạn vừa nói được không? Could you please repeat what you just said? CK
Tôi không thể chịu được cái thứ âm nhạc ngớ ngẩn đó. I can not stand that kind of silly music.
Anh không được ra ngoài mà để thằng bé ở nhà một mình như vậy được. You oughtn't to go out with the little boy remaining alone.
Tôi có thể đến ở với bạn được không? Tôi bị đuổi ra đường vì tôi không trả tiền thuê nhà. Can I stay with you? I was kicked out of my house because I didn't pay the rent. nthkmf
Tôi đã làm cho bố anh hứa là sẽ không bao giờ nhắc đến Tom nữa. I made your father promise never to speak of Tom. CM
Bạn có thể nhắc lại không? Can you say that again? Source_VOA