von nach

Chahta chia ho̱?

Chahta chia ho̱? - Are you Choctaw?

Other similar sentences:

choctaw-sprache english Autor
Chahta chia ho̱? Are you Choctaw? Choctaw_Irish
Chahta sia. I am Choctaw. Choctaw_Irish
Chahta hachia ho̱? Are you Choctaw? Choctaw_Irish
Chìa khóa đâu rồi? À, bạn có rồi à. Where's the key? Ah, you have it. astyng
Anh ta chĩa súng vào tôi. He leveled his gun at me. CK
Im ithʋna chia ho̱? Are you a student? CK
"Bạn đã kết hôn rồi cơ mà!?" "Ồ, chúng tôi chia tay nhau. Lời cam kết bị tan vỡ" "Didn't you get married!?" "Oh, we split up. We broke our engagement." autuno
Tom lục trong các túi để tìm chìa khóa. Tom fished through his pockets for his keys. sharptoothed
John đã lấy chỉa khóa ra túi của anh ấy. John took a key from his pocket. kerbear407
Lớp học quá đông nên chúng tôi chia ra thành hai nhóm nhỏ hơn. The class was too big so we split up into two smaller groups. CK