von nach

Ech kachen elo.

Ech kachen elo. - They're cooking.

Other similar sentences:

luxemburgisch english Autor
Si kachen. They're cooking.
Mir kachen. We're cooking.
Ech kachen. I'm cooking.
Si kachen elo. They're cooking now.
Ech kachen elo. I'm cooking now. CK