von nach

Griekelân is in âld lân.

Griekelân is in âld lân. - Greece is an old country.

Other similar sentences:

friesisch english Autor
Griekelân is in âld lân. Greece is an old country. CM