von nach

Mọi người trông có vẻ kinh ngạc.

Mọi người trông có vẻ kinh ngạc. - Everyone looked surprised.

Other similar sentences:

vietnamesisch english Autor
Mọi người trông có vẻ kinh ngạc. Everyone looked surprised. CK
Tom cúi người trước cụ già một cách đầy kính trọng. Tom bowed respectfully to the old lady. sharptoothed
David cho rằng anh ta rất quan trọng. Anh ta đã luôn coi thường những người khác trong văn phòng của anh ta. David thinks he's so important. He always looks down on the other people in his office. nthkmf
Nhiều người nói Tom là một người chơi giỏi trong nhóm của chúng tôi. A lot of people say Tom is the best player on our team. CK
Lẽ ra em không nên tiết lộ việc em có mang quá sớm. Anh muốn làm mọi người ngạc nhiên. You shouldn't have let the cat out of the bag about being pregnant so soon. I wanted to surprise everyone. nthkmf
Xin nhớ rằng người ta cho cái tên của người ta là một âm thanh êm đềm nhất, quan trọng nhất trong các âm thanh. Remember that a person’s name is to that person the sweetest and most important sound in any language. autuno