von nach

Maski long planti toktok!

Maski long planti toktok! - Enough of all this talking!

Other similar sentences:

neumelanesisch english Autor
Maski long planti toktok! Enough of all this talking! cntrational
Uważam, że powinniśmy założyć maski. I think we should wear masks. CK
Ŝi estas en la ĝardeno por planti rozojn. She's in the garden planting roses. CK
La terkulturisto fosis truon por planti arbon. The farmer dug a hole so he could plant a tree. patgfisher