von nach

Nzàrà à sârà mbï !

Nzàrà à sârà mbï ! - I'm hungry!

Other similar sentences:

sango-sprache english Autor
Nzàrà à sârà mbï ! I'm hungry! CK
Che sarà di noi? What will we become? sacredceltic
Tom sarà qui. Tom will be here. CK
Ci sarà? Will you be there? CK